Header Ads

Header ADS

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സ്വകാര്യ വത്കരണം ഗുണകരമോ ?പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ (പി‌എസ്‌ബി) സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ബജറ്റ് സെഷനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നീക്കത്തിന്റെ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു, സ്വകാര്യവൽക്കരണം കാര്യക്ഷമത കൈവരുത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണമറ്റ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി, അതിനാൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന ആശയം വെല്ലുവിളിനിറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ, സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയുടെ ചുരുക്കമാണെങ്കിൽ, സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ  വലിയ തോതിൽ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

 ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ  ഒരു വിപ്ലവംതന്നെ  സൃഷ്ടിച്ചു. ദേശസാൽക്കരണത്തിനുമുമ്പ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒഴികെ, മിക്ക ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു, അവ വലിയതോതിൽ സമ്പന്നർക്കും ശക്തർക്കും മാത്രം പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു 1969 ലെ 14 ഉം 1980 ലെ ആറ് എണ്ണവും ഉൾപ്പടെ 20  സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും പുതിയ  തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വായ്പ നൽകുകയും അതുവഴി ദരിദ്രർക്ക് പ്രയോജനം നൽകുകയും ചെയ്തു. അവഗണന നേരിട്ടിരുന്ന കൃഷി, തൊഴിൽ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ, ഗ്രാമവികസനം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കയറ്റുമതി, അടിസ്ഥാന സ, കര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായം, ചെറുകിട, മൈക്രോ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നീ  മേഖലകളുടെ ശാക്തീകരണം ഈ ബാങ്കുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറി.

 തുല്യമായ വളർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ നീതിപൂർവകമായ പ്രാദേശിക വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ നീക്കം സഹായിച്ചു, ഇത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. 1969 ൽ രാജ്യത്ത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 1,833 ബാങ്ക് ശാഖകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് 1995 ആയപ്പോഴേക്കും 33,004 ആയി വർദ്ധിക്കുകയും അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ വളർച്ച തുടരുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ വളർച്ച  ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ  സ്വകാര്യപണമിടപാടുകാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിംഗ് ദേശസാൽക്കരണം വഴി ഉറപ്പായ  ഉയർന്ന വേതനം, ജോലി സുരക്ഷ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ  ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കി. 

 ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ  ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിൻറെയും ചാലക ശക്തിയാണ്, മാത്രമല്ല അവ ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വാസമായി മാറി. ഹരിത, നീല, പാൽ വിപ്ലവങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് രാജ്യത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനും അവ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ നിലവിൽ കാര്യമായ പ്രവർത്തന ലാഭം നേടുന്നവയാണ് , 2019-20 ൽ 1,74,390 കോടി രൂപയും 2018-19 ൽ 1,49,603 കോടി രൂപയും നേടുകയുണ്ടായി. പി‌എസ്‌ബികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിലൂടെയും നിർദ്ദിഷ്ട സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ആവശ്യമായ മൂലധനവും മാനവ വിഭവശേഷിയും തകർത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ  പട്ടിണിയിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളുടെയോ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയോ കൈകളിൽ അടിയറവ് വയ്ക്കുന്നത് യുക്തിരഹിതമായ നീക്കമാണ് . ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദവും സാമ്പത്തികവുമായ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും; കുത്തകയുടെയും കാർട്ടൂലൈസേഷന്റെയും അപകടസാധ്യതകൾ പ്രശ്‌നത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയേക്കാം. കർശന നിയമങ്ങൾ കൂടാതെ, സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എൻ‌പി‌എകളുടെ ഭയാനകമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പി‌എസ്‌ബികളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അനീതിയാണ്. നേരെമറിച്ച്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്കളുടെ ആസ്തികൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കർശന നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്, ഇത് മുഴുവൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെയും പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നിയമങ്ങളും മന:പൂർവമുള്ള വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ നടപടികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉറച്ച സന്നദ്ധത ഇതുവരെ സർക്കാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പക്കാർ മന:പൂർവ്വം വായ്പകൾ മുടക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഹെയർകട്ടുകൾ, തെറ്റായ  ഇൻ‌സോൾ‌വെൻസി, പാപ്പരത്വം എന്നിവയിലൂടെ ബാങ്കുകളെ ബാധ്യത  അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് പി‌എസ്‌ബികളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നമാകും. ഇത് ബാങ്കുകളുടെ ലാഭക്ഷമതയെ മാത്രമല്ല, കഴിവില്ലായ്മ ആരോപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായികൂടി ഇത് മാറി. 

 ബാങ്ക് വായ്പകളിലെ മന:പൂർവമായ വീഴ്ചകൾ “ക്രിമിനൽ കുറ്റം” ആയി പരിഗണിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അടിയന്തിരവും അനിവാര്യവുമാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പി‌എസ്‌ബികളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉത്തരവാദിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും. എന്നാൽ പി‌എസ്‌ബികളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർണായക പരിഹാരമല്ല.


Rajmohan Unnithan
Member of Parliment - Kasaragod

No comments

Powered by Blogger.