Header Ads

Header ADS

എന്താണ് ചാറ്റ് ജിപിടി | What is ChatGPT?

Open AI

GPT-3 (ജനറേറ്റീവ് പ്രീ-ട്രെയിൻഡ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ 3) എന്നത് OpenAI വികസിപ്പിച്ച ഒരു നൂതന ഭാഷാ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്. 175 ബില്ല്യണിലധികം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഇന്നുവരെയുള്ളവയിൽ  ഏറ്റവും വലുതും വികസിതവുമായ ഭാഷാ സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നാണ് ജിപിടി. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന OpenAI ഇൻകോർപ്പറേറ്റും അതിൻ്റെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുബന്ധ കോർപ്പറേഷൻ OpenAI ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പും അടങ്ങുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ നിർമിത ബുദ്ധി  ഗവേഷണ ലബോറട്ടറിയാണ് OpenAI. ഒരു സൗഹൃദ AI പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രഖ്യാപിത ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ AIയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് OpenAI.

GPT-3, മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭാഷ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും സ്വാഭാവിക ഭാഷാ വിശകലന വിദ്യകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ, വാക്യങ്ങൾ, മുഴുവൻ ഖണ്ഡികകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള പാറ്റേണുകളും ബന്ധങ്ങളും പഠിക്കാൻ, പുസ്തകങ്ങൾ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ വിപുലമായ പരിശീലനം നടത്തുന്നു.

പരിശീലനം നൽകിയാൽ, ലളിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഉപന്യാസങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും കമ്പ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശൈലികളിലും രീതികളിലും GPT-3 ന് എഴുതാൻ കഴിയും. ഭാഷാ വിവർത്തനം, ചോദ്യോത്തരം, സംഗ്രഹം, അപൂർണ വാചകങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന സ്വാഭാവിക ഭാഷാ പ്രോസസ്സിംഗ് ജോലികളും ജിപിടിയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ, വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ, ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങി നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പല മേഖലകളിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ GPT-3 ന് കഴിവുണ്ട്. അതിന്റെ വിപുലമായ ഭാഷാ ഉൽപ്പാദന ശേഷികൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തത്സമയം വേഗത്തിലും കൃത്യമായും പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകാനും ഉപയോക്തൃ അനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, ഏതൊരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും പോലെ, GPT-3, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ മോശമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ, GPT-3 ഉം മറ്റ് ഭാഷാ മോഡലുകളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) is an advanced language generation model developed by OpenAI. It is one of the largest and most advanced language models to date, with over 175 billion parameters.

GPT-3 uses deep learning and natural language processing techniques to generate human-like text. It is trained on vast amounts of diverse text data, including books, websites, and news articles, to learn the patterns and relationships between words, sentences, and entire paragraphs.

Once trained, GPT-3 can generate text in a wide range of styles and formats, from simple answers to complex essays and articles. It can also perform a variety of natural language processing tasks, such as language translation, question-answering, summarization, and text completion.

GPT-3 has the potential to revolutionize many areas of technology, such as chatbots, virtual assistants, and content creation. With its advanced language generation capabilities, it can provide quick and accurate responses to users in real-time, enhancing the user experience and reducing the workload for human operators.

However, like any advanced technology, GPT-3 also raises important ethical and societal questions, such as the potential for it to be used for malicious purposes, such as the spread of misinformation or the creation of deepfake videos. As such, it's important to use GPT-3 and other language models responsibly, and to carefully consider the potential consequences of their use.

No comments

Powered by Blogger.